… s Leopoldom Jaroslavom Jablonským

Autorka: Ema Gaspárová, 2.AG

Rozhovor som sa rozhodla urobiť s pátrom Leopoldom Jaroslavom Jablonským, OFM (rehoľný kňaz – františkán, bývalý exorcista). Dozvedela som sa o ňom cez moju maminu, pretože páter Leopold je kaplán veliteľstva a štábu základne výcviku a mobilizačného doplňovania vo vojsku. Jednoducho povedané, je vojenským kaplánom v Martine.

Veľmi ma zaujímalo, či je exorcizmus aspoň trochu podobný tomu, ako ho opisujú vo filmoch a čo všetko je potrebné na to, aby niekto mohol takú prácu vykonávať. Jeho odpovede nesklamali.

  1. Aké bolo vaše prvé stretnutie s náboženstvom ako takým?

S náboženstvom som sa stretal v podstate odmalička, mama bola evanjelička a otec katolík. Aj keď som nebol vychovaný v prísne náboženskej rodine, avšak letmý kontakt s kresťanstvom som mal. Reálne som sa začal o vieru zaujímať až keď som mal 15 rokov, vtedy som zažil osobnú konverziu a začal som si budovať osobnejší vzťah k Bohu. Vo svojom okolí som našiel kamarátov, ktorí svoju vieru prežívali pre mňa inšpiratívne a trávil som s nimi veľa času v rozhovoroch a následne som čítaval Bibliu, ktorú som dostal ako dar od jedného spolužiaka.

  1. Kedy ste sa rozhodli pre povolanie kňaza?

Rozhodnutie stať sa kňazom, prišlo keď som mal 17 rokov, samozrejme som musel zmaturovať a v tom čase (1997) som musel absolvovať 12-mesačnú vojenskú základnú službu. Po návrate som nastúpil na štúdium teológie.

  1. Aké vzdelanie je potrebné pre toto povolanie?

Rímsko-katolícky kňaz musí absolvovať 6-ročné štúdium teológie. Ja osobne som študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorú viedla rehoľa jezuitov.

  1. Vstúpili ste najprv do kňazského seminára?

Vstup do kňazského seminára nie je v rímsko-katolíckej cirkvi jediný spôsob ako sa stať kňazom. V roku 1998 som vstúpil do rehole františkánov a ako rehoľník som následne študoval na spomínanej teologickej fakulte pod vedením rehole jezuitov. Tzv. diecézni kňazi, ktorí spravujú bežné farnosti, študujú v kňazských seminároch. Potom sú rehoľní kňazi ( členovia rôznych rehoľných a mníšskych reholí), ktorí sa venujú špeciálnej pastorácii, (univerzity, mládež, misie v tretích krajinách, nemocnice) alebo pracujú v rámci kláštorov a opátstiev. Medzi túto druhú skupinu patrím aj ja.

  1. Čo vás priviedlo k práci exorcistu?

Prácu exorcistu si obvykle nevyberá kňaz, ale vyberá si ho biskup diecézy, do ktorej patrí. Menovanie biskupa a jeho dekrét robí z kňaza exorcistu. Teda biskup mu deleguje plnú apoštolskú moc, aby mohol slúžiť oslobodzovaním ľudí od vplyvu Zlého tak, ako to nariadil Ježiš Kristus apoštolom a ich nástupcom – biskupom, keď povedal: „Aj­hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škor­piónoch, aj moc nad všet­kou silou ne­priateľa; a nič na svete vám ne­uškodí.“ (Lk 10,19)

Mňa  vybral na túto službu trnavský arcibiskup v čase, keď som bol predstaveným františkánskeho kláštora v Hlohovci a slúžil som takmer 4 roky a absolvoval som cca 200 exorcizmov.

  1. Aké ďalšie vzdelanie je k tomu potrebné ?

Pápežská univerzita Regina Apostolorum vykonáva kurzy pre aktuálnych, alebo ešte len menovaných exorcistov, kde sú interdisciplinárne prednášky: s vedeckými aspektami – medicíny a psychológie a taktiež prednáškami skúsených exorcistov.

  1. Aký bol váš najzvláštnejší prípad?

Nepovedal by som, že existuje niečo ako najzvláštnejší prípad. Chápem, že ľudí to zaujíma, pretože je pre nich z nejakých dôvodov zaujímavé. Diabol však nie je bytosť, ktorá by mala v sebe rozmer kreativity a teda ponúkal by nejaké zvláštnosti. Práve naopak, u diabla je všetko na jedno kopyto. Zlo a nenávisť, ktoré sú podstatou jeho mentálneho nastavenia totiž nevedia vyprodukovať nič kreatívne a nové. Zlo sa prejavuje stále rovnakými algoritmami a rôzni sa len v spôsoboch. Je to práve Boh ako tvorca vesmíru a sveta, ktorý prekypuje rozmanitosťou a kreativitou a pozýva k takémuto životnému postoju aj človeka ako vrchol svojho stvorenia.

  1. Ako prebieha taký exorcizmus?

Exorcizmus prebieha podľa obradu, ktorý uvádza liturgická kniha s názvom „RITUALE ROMANUM DE EXORCISMIS ET SUPPLICATIONIBUS QUIBUSDAM“, ktorý bol naposledy prepracovaný a schválený pápežom Jánom Pavlom II. Obrad exorcizmu je zložený z dvoch častí. Prvá časť je bohoslužba slova (čítajú sa vybrané časti z Biblie), v druhej časti exorcista požiada postihnutého človeka, aby si obnovil krstné sľuby a vyznal vieru, nasleduje deprekatívna (prosebná) modlitba za jeho oslobodenie od vplyvu Zlého a po nej nasleduje imperatívna (rozkazovacia) modlitba, ktorou sa v autorite Ježiša Krista a Cirkvi obracia na diabla, aby odišiel z postihnutej osoby. Počas obradu exorcizmu môže exorcista použiť benediktínsky kríž, svätenú vodu, exorcizovaný olej. Na záver celého obradu sa pomodlí ďakovnú modlitbu za dar oslobodenia.

  1. Viete opísať typické znaky alebo symptómy, ktoré vedú niekoho k tomu, aby vyhľadal pomoc exorcistu?

Najprv treba povedať, že treba jasne odlíšiť javy, ktoré môžu spôsobiť aj psychické stavy človeka, zvlášť psychózy, ktoré si laici môžu zamieňať za posadnutosť. Tu si treba vyžiadať posudok psychológa, psychiatra, ktorý vylúči prirodzenú príčinu javov, alebo ju potvrdí. Následne, keď odborník – psychiater vylúči psychickú príčinu problémov, môže sa exorcista zaoberať týmto problémom. Pred každým exorcizmom sa koná  podrobný rozhovor, aby exorcista zistil, či sa jedná o skutočnú posadnutosť. Ak áno, aké príčiny viedli človeka do tohto stavu, keďže je potrebné zistiť vstupnú bránu, cez ktorú Zlý vstúpil do života osoby. Musí zistiť ochotu postihnutej osoby zrieknuť sa aktivít a činností, ktoré sú príčinou jej aktuálneho stavu. Samotné symptómy, ktoré sa objavujú sú, straty vedomia, keď telo koná veci proti vôli človeka, rozprávanie v jazykoch, ktoré sa dotyčný nikdy neučil, nadľudská sila a schopnosti atď.

  1. Dá sa táto práca vykonávať celoživotne alebo človek potrebuje po čase získať odstup a vykonáva inú prácu v rámci svojho povolania?

Táto služba sa dá vykonávať aj celoživotne, ale dĺžka služby exorcistu nezáleží na ňom, ale na jeho biskupovi, ktorý mu môže dať poverenie buď na konkrétny jednotlivý prípad alebo na časové obdobie. Tu treba ešte podotknúť, že v katolíckej cirkvi sa rozlišuje tzv. slávnostný exorcizmus, ktorý sa môže modliť iba biskupom určený kňaz – exorcista a používa sa v prípade posadnutosti. Potom sa praktizuje tzv. modlitba za oslobodenie, ktorá sa používa pri nižších stupňoch vplyvu Zlého a ktorú sa môže modliť každý katolícky kňaz, ba dokonca aj každý pokrstený veriaci, ktorý samozrejme absolvuje v rámci formačných programov potrebnú prípravu.